Handelsbetingelser

 1. Anvendelse
  1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om PhoneAlone ApS CVR: 41091940, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

 2. Aftalegrundlag
  1. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.
  2. Ændringer af og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 3. Produkter, reservedele og ydelser
  1. Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
  2. Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter eller reservedele udføres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.
  3. Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, har formål at telefonboksen skal bruges indendørs til kontormiljøer og anvendes til lydisolering af telefonsamtaler. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 4. Pris og betaling
  1. Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
  2. Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser jf. betalingsfrist på faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 5. Forsinket betaling
  1. Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
  2. Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de pro- dukter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
  1. Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
  2. Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.
  3. Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
  4. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
  5. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 7. Levering
  1. Leveringsbetingelser. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele ved kantsten eller så tæt på adressen, som chaufføren skønner muligt overalt i Danmark, undtagen ikke brofaste øer. Ved levering på den aftalte lokationer overgår risikoen for ordrens hendelige undergang til kunden. Kunden er ansvarlig for at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse.
  2. Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
  3. Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
  4. Levering. Såfremt kunden undlader at modtage produktet eller kundens forhold i øvrigt bevirker at Virksomheden ikke kan foretage levering afses levering at have fundet sted på det tidspunkt hvor Virksomheden laver meddelelse til kunden om at produktet var stillet til rådighed for kunden.
  5. 100 dages returret. Returretten gælder fra produktet er leveret. Ved bestilling af flere bokse, så gælder dette kun for én boks. Al kommunikation herom skal ske skriftligt. Returretten forudsætter at produktet er ubeskaddiget og komplet, samt pakket i original emballage. Virksomheden afholder omkostningerne for transport og fragt, som kunden selv sørger for dog maks 2.000,-.

 8. Forsinket levering
  1. Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 9. Garanti
  1. Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 24 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 36 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 24 måneder fra oprindelig levering.
  2. Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virk- somheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
  3. Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
  4. Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
  5. Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.
  6. Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 60 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anled- ning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtryk- keligt fremgår af pkt. 9.

 10. Ansvar
  1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
  2. Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
  3. Erstatningsansvar kan i intet tilfælde gøres ansvarlige for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader. Virksomhedens eventuelle erstatningsansvar overfor kunden er i alle tilfælde begrænset til 10.000,-.

 11. Umulighed eller Force majeure
  1. Ved indtrædelse af umulighed eller force majeure efter Eneforhandleraftalens indgåelse, som forhindrer en Parts opfyldelses af sine forpligtelser under Eneforhandleraftalen, er den pågældende Part ansvarsfri, såfremt det skyldes forhold uden for en Parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, krig, terrorisme, brand, oprør, strejke, lockout, eller andre alvorlige arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser, optøjer, jordskælv, oversvømmelse, eksplosion eller andre naturfænomener samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører, som skyldes nogen af de ovennævnte forhold.
  2. De rettigheder og forpligtelser, som tilkommer eller påhviler den Part, der er ramt af umulighed eller force majeure, forlænges med en periode svarerende til den periode, som force majeure-situationen har varet.
  3. De rettigheder og forpligtelser, som tilkommer eller påhviler den Part, der er ramt af umulighed eller force majeure, forlænges med en periode svarerende til den periode, som force majeure-situationen har varet.
  4. I tilfælde af en Parts manglende opfyldelse af Eneforhandleraftalen som følge af forhold nævnt ovenfor under punkt xx, er den anden Part berettiget til at hæve Eneforhandleraftalen, medmindre opfyldelse kan ske inden for rimelig tid.

 12. Ansvar
  1. Virksomheden kan i intet tilfælde gøres ansvarlige for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader. Virksomhedens eventuelle erstatningsansvar overfor kunden er i alle tilfælde begrænset til 5.000,- af det fakturerede beløb.

 13. Tavshedspligt
  1. Parterne har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer om den anden Part under denne Eneforhandleraftale, og de skal behandle sådanne oplysninger som fortrolige.
  2. Parterne må alene videregive sådanne fortrolige oplysninger til medarbejdere eller underleverandører, der har et sagligt behov for at indsigt i oplysningerne. Forud for videregivelse af fortrolige oplysninger til medarbejdere eller underleverandører skal den pågældende Part gøre medarbejderen eller underleverandøren opmærksom på, at oplysningerne er fortrolige.
  3. Tavshedspligten omfatter ikke oplysninger, der på tidspunktet for erhvervelsen af kendskabet var eller senere er blevet offentligt tilgængelige eller almindeligt kendt.
  4. Tavshedspligten omfatter Parternes medarbejdere, underleverandører samt eksterne rådgivere.
  5. Denne bestemmelse er gældende både i Eneforhandleraftales løbetid og efter samarbejdets ophør.

 14. Fortrolighed
  1. Alle oplysninger, der udveksles mellem kunden og Virksomheden, skal behandles og opbevares fortroligt. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation mellem kunden og Virksomheden.
  2. Virksomheden opererer inden for en branche, hvor offentlige udtalelser, anmeldelser og bedømmelser på diverse medier og fora, såsom Trustpilot, har stor betydning og tillægges stor vægt af nye/kommende kunder. Fremsættelse af urimelige eller uretmæssige udtalelser, anmeldelser eller bedømmelser over for Virksomheden, eller fremsættelse af anden urimelig eller uretmæssig negativ omtale af Virksomheden, kan således få store negative konsekvenser og medføre tab for Virksomheden. Desuden anvendes sådanne udtalelser, anmeldelser eller bedømmelser undertiden af kunderne også som afpresning.
  3. På baggrund heraf forpligter alle kunder, der indgår aftale med Virksomheden, sig til at søge enhver reklamation, tvist, utilfredshed, uoverensstemmelse eller lignende løst internt og i mindelighed. Som kunde forpligter man sig således til, uanset karakter og mulig berettigelse af en eventuel reklamation, tvist, utilfredshed eller uoverensstemmelse, først at rette henvendelse til Virksomheden, som derefter er berettiget til at undersøge forholdet nærmere og søge det løst i mindelighed.
  4. Tavshedspligten, og dermed forbuddet mod offentlige udtalelser, anmeldelser og bedømmelser, gælder i 24 måneder fra aftalens indgåelse og kan i tilfælde af overtrædelse sanktioneres med en dagsbod på 2.000 kr. for hver dag udtalelsen, anmeldelsen eller bedømmelsen opretholdes af kunden. Efter udløbet af 24 måneders perioden kan kunden offentligt og under almindeligt erstatningsansvar fremsætte udtalelser, anmeldelser og bedømmelser m.v.

 15. Gældende ret og værneting
  1. Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
  2. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.
Scroll to Top
Joakim Siefert partner PhoneAlone
Vil du vide mere?

Ring til os på

+45 30 66 93 73

eller skriv til 

js@phonealone.dk

Kom forbi til en snak og hør forskellen

Er du nysgerrig på vores produkter? Besøg vores showroom i hjertet af København NV. Vi byder på en varm kop kaffe, mens du oplever stilheden. Vi ses!
Book
Møde